About

                                          _.--,-```-.  
            ,--,  ,----..              ____      /  /   '. 
      .---.   ,--.'|  /  /  \   ,---,        ,' , `.  ,---,/ ../     ; 
     /. ./|  ,--, | : /  .   :  ' .' \      ,-+-,.' _ |,`--.' |\ ``\ .``-  '
   .--'. ' ;,---.'| : ' .  /  ;. \ / ;  '.   ,-+-. ;  , |||  : : \ ___\/  \  :
   /__./ \ : ||  | : _' |.  ;  / ` ;: :    \  ,--.'|'  | ;|:  | '    \  :  |
 .--'. '  \' .:  : |.' |;  | ; \ ; |: |  /\  \ |  | ,', | ':|  : |    |  ; . 
/___/ \ |  ' '|  ' ' ; :|  : | ; | '| : ' ;.  : |  | / | | ||'  ' ;   ;  ;  : 
;  \ \;   :'  | .'. |.  | ' ' ' :| | ;/ \  \'  | : | : |,|  | |   /  :  :  
 \  ; `   ||  | : | ''  ; \; / |' : | \ \ ,';  . | ; |--' '  : ;   `---'. |  
 .  \  .\ ;'  : | : ; \  \ ', / | | ' '--' |  : | | ,  |  | '   `--..`;  
  \  \  ' \ ||  | ' ,/  ;  :  / | : :    |  : ' |/   '  : |  .--,_    
  :  ' |--" ;  : ;--'   \  \ .'  | | ,'    ;  | |`-'   ;  |.'   |  |`.   
   \  \ ;  |  ,/     `---`   `--''     |  ;/     '---'    `-- -`, ;  
   '---"   '---'                  '---'                                                              


       ████████▓ ██░ ██ ▓█████ ▒█████ ▓██  ██▓   ██ 
        ██▒ ▓▒▓██░ ██▒▓█  ▒██▒ ██▒▒██ ██▒ ██ ▓██▒
        ▓██░ ▒░▒██▀▀██░▒███  ▒██░ ██▒ ▒██ ██░▓██ ▒██░
        ▓██▓ ░▓█ ░██ ▒▓█  ▒██  ██░ ▐██▓░▓▓█ ░██░
        ▒██▒ ░▓█▒░██▓░▒████▒░ ████▓▒░ ██▒▓░▒▒█████▓ 
         ░░   ░░▒░▒░░ ▒░ ░░ ▒░▒░▒░  ██▒▒▒ ░▒▓▒  
            ░▒░     ▒░ ▓██ ░▒░ ░░▒░  
             ░░       ░░  ░░░  
                           
                               
           


┌──┤ MORE ├─────────▰▰▰

├─▣ 🪐 Cybersecurity Enthusiast 
├─▣ 📌 C++ && Java && Go -> I wanna learn rust🦀️
├─▣ 🌊 Code-Audit && Vulnerability Mining -> CyberSecurity Construction
├─▣ 🌀 Reinventing wheels at free time

└───────────────────────────────▰▰▰

大学四年,我没有想过要去做学霸,拿多少奖学金,讨班导开心,做学生干部,成为风云人物。我只想在这个独一无二的四年里,学想学的东西,翘想翘的课,做喜欢做的事,和志同道合的朋友们一起,修身、学习、娱乐,成为想成为的人。离开时,我希望的不是别人说我很牛,而是我和别人不一样。逝去的青春,我只希望,心安理得,快乐自得。